Texel - De Schorren - Uitkijkpunt

Eén van de rijkste vogelgebieden van Texel is het buitendijkse kweldergebied De Schorren, achter polder De Eendracht. Het uitgestrekte gebied is ongeveer 6700 ha groot. Het is een hoogwatervluchtplaats voor vele wadvogels. Sinds 1982 broedt hier de lepelaar. Er broeden in wisselende aantallen kokmeeuw en grote stern. Tussen september en eind mei verrblijven hier rotganzen. De Schorren zijn niet vrij toegankelijk, maar goed vanaf de dijk te overzien.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Pimpelmees
2022-11-27 2 Vink
2022-11-26 5 Lepelaar
2022-11-26 1 Bruine Kiekendief
2022-11-26 130 Kluut
2022-11-26 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-26 5 Lepelaar
2022-11-25 1 Lepelaar
2022-11-24 100 Kluut
2022-11-24 1 Smient
2022-11-24 1 Pijlstaart
2022-11-24 32 Meerkoet
2022-11-24 6 Lepelaar
2022-11-24 12 Meerkoet
2022-11-24 15 Wintertaling
2022-11-24 8 Watersnip
2022-11-24 1 Slobeend
2022-11-24 1 Smient
2022-11-24 1 Pijlstaart
2022-11-24 1 Kuifeend

Volg de weg langs de Waddendijk aan de oostkant van Texel. Ga Oosterend voorbij en na ongeveer 5 km liggen De Schorren. Via de trap kunt u de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.12566, 4.90012