Texel - De Schorren - Uitkijkpunt

Eén van de rijkste vogelgebieden van Texel is het buitendijkse kweldergebied De Schorren, achter polder De Eendracht. Het uitgestrekte gebied is ongeveer 6700 ha groot. Het is een hoogwatervluchtplaats voor vele wadvogels. Sinds 1982 broedt hier de lepelaar. Er broeden in wisselende aantallen kokmeeuw en grote stern. Tussen september en eind mei verrblijven hier rotganzen. De Schorren zijn niet vrij toegankelijk, maar goed vanaf de dijk te overzien.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 1 Veldleeuwerik
2024-02-29 1 Grote Mantelmeeuw
2024-02-29 2 Kuifeend
2024-02-29 1 Bergeend
2024-02-29 1 Wilde Eend
2024-02-29 1 Smient
2024-02-29 1 Meerkoet
2024-02-29 1 Scholekster
2024-02-29 1 Kluut
2024-02-29 1 Wintertaling
2024-02-29 1 Slobeend
2024-02-29 1 Bergeend
2024-02-29 4 Wilde Zwaan
2024-02-29 1 Rotgans
2024-02-29 1 Torenvalk
2024-02-29 1 Kluut
2024-02-29 1 Tureluur
2024-02-29 1 Wulp
2024-02-29 1 Bergeend
2024-02-29 50 Goudplevier

Volg de weg langs de Waddendijk aan de oostkant van Texel. Ga Oosterend voorbij en na ongeveer 5 km liggen De Schorren. Via de trap kunt u de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.12566, 4.90012