Texel - De Schorren - Uitkijkpunt

Eén van de rijkste vogelgebieden van Texel is het buitendijkse kweldergebied De Schorren, achter polder De Eendracht. Het uitgestrekte gebied is ongeveer 6700 ha groot. Het is een hoogwatervluchtplaats voor vele wadvogels. Sinds 1982 broedt hier de lepelaar. Er broeden in wisselende aantallen kokmeeuw en grote stern. Tussen september en eind mei verrblijven hier rotganzen. De Schorren zijn niet vrij toegankelijk, maar goed vanaf de dijk te overzien.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 13 Slobeend
2023-09-24 4 Rosse Grutto
2023-09-24 1 Kluut
2023-09-24 2 Watersnip
2023-09-24 2 Tureluur
2023-09-24 7 Meerkoet
2023-09-24 1 Wulp
2023-09-24 30 Scholekster
2023-09-24 1 Lepelaar
2023-09-24 1 Steenloper
2023-09-24 1 Bontbekplevier
2023-09-24 3 Bergeend
2023-09-24 4 Grutto
2023-09-24 1 Lepelaar
2023-09-24 1 Lepelaar
2023-09-24 1 Slechtvalk
2023-09-23 10 Rosse Grutto
2023-09-23 5 Kemphaan
2023-09-23 250 Wulp
2023-09-23 1 Watersnip

Volg de weg langs de Waddendijk aan de oostkant van Texel. Ga Oosterend voorbij en na ongeveer 5 km liggen De Schorren. Via de trap kunt u de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.12566, 4.90012