Slikken van der Heen - Vogeluitkijktoren

Door het gebied loopt een mooie wandelroute van circa 3 kilometer lang, die met paaltjes is gemarkeerd. De route start vanaf het informatiebord, in de zuidwestpunt van het gebied. Na het afsluiten van het Krammer-Volkerak in 1987 door de Philipsdam, verdween in dit gedeelte van de Oosterschelde de getijdebeweging. In korte tijd is het zoute water zoet geworden, wat voor de natuur zeer ingrijpende gevolgen heeft gehad. Aan de zuidkant liggen, tussen de Philipsdam en het Schelde-Rijn kanaal, de Slikken van de Heen-West. Dit gebied, vroeger een schor, met aangrenzend intergetijdeslik, is het meest gevarieerde gebied van het Krammer-Volkerak. De hoge schorren zijn hier doorsneden met grotendeels drooggevallen kreken. Het gedeelte langs de Philipsdam is een gebied met ondiep water waar veel steltlopers foerageren. Gedeelten met bos-en struweelvegetaties worden afgewisseld door natuurlijke graslanden met open water. Vooral tijdens de najaarstrek (september) is het een heel goed gebied voor de lepelaar. Roofvogels zijn vertegenwoordigd met onder meer de bruine kiekendief in de zomer en de slechtvalk in de winter. In de struwelen broeden vogels als blauwborst, roodborsttapuit en rietgors.

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De route is voor iedereen vrij toegankelijk, maar het lopen van de route is door de ongelijkheid van het terrein niet overal even makkelijk.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.62685, 4.20658