Nationaal Park Oosterschelde - Rammegors - vogelkijkpunt

Het Rammegors is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Zeeland, en maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Oosterschelde[1] en ook van het Nationaal Park Oosterschelde.

Het Rammegors is een voormalig slibdepot dat in 1971 is ontstaan als gevolg van de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal. Het moerasgebied van 145 ha. omvat schorren, slikken, zandplaten en kreken en staat onder beheer van Staatsbosbeheer. Het gebied ligt in de gemeente Tholen, nabij Oud-Vossemeer.

Het gebied ontstond na bedijking van een schor in het kader van de Deltawerken. In 2010 is de dijk weer doorgebroken waardoor het getij weer invloed heeft op het gebied en de schorrenvegetatie zich verder kan ontwikkelen. Daartoe zijn ook diverse andere ingrepen gepleegd in het gebied waardoor het oude krekensysteem weer zichtbaar is.

In Het Rammegors grazen nu paarden en runderen en komen uiteenlopende vogelsoorten voor zoals weidevogels, moerasvogels, eenden en bosvogels. In voor- en najaar is Het Rammegors een belangrijk foerageergebied voor wilde ganzen en ook voor lepelaars is het een belangrijke pleisterplaats tijdens het trekseizoen.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 1 Rietzanger
2024-04-22 1 Veldleeuwerik
2024-04-22 2 Meerkoet
2024-04-22 8 Wilde Eend
2024-04-22 7 Lepelaar
2024-04-22 1 Fuut
2024-04-21 2 Rotgans
2024-04-21 50 Wintertaling
2024-04-21 3 Tureluur
2024-04-21 1 Regenwulp
2024-04-21 1 Bruine Kiekendief
2024-04-20 2 Regenwulp
2024-04-20 1 Gele Kwikstaart
2024-04-20 5 Lepelaar
2024-04-20 1 Slechtvalk
2024-04-20 1 Torenvalk
2024-04-20 21 Groenpootruiter
2024-04-20 1 Scholekster

Na de rotonde bij St. Philipsland neemt u de B-weg. Het uitkijkpunt bevindt zich aan de linkerzijde. Het punt ligt langs de Krabbenkreekweg, een dam tussen Tholen en Sint Philipsland en scheidt de Krabbenkreek van Het Rammegors. Het kijkpunt ligt bij de doorgang van het zoute water uit de Krabbenkreek naar het Rammegors, dus getijde.

Route via Google Maps

GPS 51.61461, 4.17775