Rammekenshoek - vogelkijkscherm

Het Rammekenshoek is ontstaan na bombardementen van de geallieerden in 1944. Dit werd gedaan om het eiland te bevrijden van de Duitse bezetter. Er ontstonden diepe watergeulen die na het dijkherstel als kreken in het landschap achterbleven. De hoofdkreek is de Rammekenskreek. Het bos is aangeplant in 1948 in het kader van het herstelplan van Walcheren.

Het gebied kent een gevarieerde broedvogelbevolking. Kenmerkende soorten zijn Aalscholver (sinds 2006 een kleine kolonie), Bruine Kiekendief, Buizerd, Dodaars en Slobeend en soms Wielewaal. Buiten de broedtijd overwinteren er vooral veel watervogels zoals Smienten, duikeenden en Waterrallen. In het gebied bevindt zich een slaapplaats van Kleine Zilverreigers. In de Slufter en op het strandje zijn steltlopers, sterns, meeuwen en Aalscholvers te vinden.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-21 1 Sperwer
2019-05-21 1 Tuinfluiter
2019-05-21 2 Kleine Plevier
2019-05-21 1 Zomertortel
2019-05-20 1 Nijlgans
2019-05-20 6 Kuifeend
2019-05-20 1 Cetti's Zanger
2019-05-20 5 Wilde Eend
2019-05-20 2 Rietzanger
2019-05-20 1 Kneu
2019-05-20 1 Koekoek
2019-05-20 1 Lepelaar
2019-05-20 1 Braamsluiper
2019-05-20 5 Gierzwaluw
2019-05-20 1 Boomkruiper
2019-05-20 1 Gele Kwikstaart
2019-05-20 2 Kleine Zilverreiger
2019-05-20 1 Kleine Karekiet
2019-05-20 1 Rietzanger
2019-05-20 1 Kleine Karekiet

Het scherm is zelf niet bereikbaar met auto of fiets. Wel kunt u parkeren bij het startpunt van de blauwe paaltjes route in dit gebied (Rammekensweg Rithem) Vanaf de parkeerplaats volgt u de blauwe paaltjes langs de Westerschelde kant (dus niet langs het fort), richting bos. Na ongeveer een km gaat u het dijkje over via de trappen. Er volgt een klein stukje bos waarna u aan uw rechterhand het kijkscherm vindt.

Route via Google Maps

GPS 51.44884732364482, 3.641187063198568