Koudekerkse inlaag - Plompetoren - Uitkijkpunt

In de Zuidkust van Schouwen komen inlagen en karrenvelden voor. Dit zijn laaggelegen, vochtige graslanden die deels onder water staan. De karrenvelden zijn ontstaan door afgravingen achter de zeedijk om deze dijk te versterken; met de klei uit de inlagen werd de inlaagdijk aangelegd. Zeewater kwelt onder de zeedijk door. Hierdoor groeien in het gebied tal van zoutminnende planten zoals kweldergras en zilte schijnspurrie. Zeekraal kleurt de inlagen in het najaar prachtig rood. De inlagen vormen een vluchtplaats voor steltlopers die hun voedsel zoeken op de slikken van de Oosterschelde. Kluut en tureluur trekken 's winters weg naar warmere oorden. Hun plaats wordt dan ingenomen door overwinterende rot- en brandganzen. De bergeend is hier het hele jaar te vinden. Voor veel trekvogels is dit voedselrijke gebied een welkome rustplaats. Door de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde is de dynamiek afgenomen en verdwijnen steeds meer schorren en zandplaten. Om dit verlies te compenseren worden aan de Zuidkust van Schouwen natte, zilte, vogelrijke gebieden beschermd of hersteld door grasland extensiever te gebruiken en te vernatten. Het gebied is goed te overzien vanaf de Plompe Toren, een restant van het dorp Koudekerke dat rond 1583 door de zee werd overspoeld. De toren is een onbemenst informatiecentrum waar u door middel van geluidsbanden en informatiepanelen alles te weten komt over de verdronken dorpen in de streek.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.68298, 3.77484