Flauwers en Wevers Inlagen - Vogelkijkpunten

In deze inlagen is een plasdras-situatie aanwezig in combinatie met kleine eilandjes. Dat zorgt ervoor dat dit gebied zeer waardevol is als broed- en foerageergebied voor moeras-, weide- en kustvogels. Ook komen in de inlagen de in de Oosterschelde foeragerende vogels overtijen en hebben inlagen als hoogwatervluchtplaats een belangrijke functie. Soorten zoals zilverplevier, wulp, rosse grutto, bonte strandloper en kanoet wachten er in dicht opeengepakte massa's op gunstig tij. Van oudsher behoren deze inlagen met omringende karrenvelden tot de beste broedgebieden voor tureluur en kluut in Nederland.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.68227, 3.84182