De Putten - Vogelkijkhut

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vanaf de parkeerplaatsen is er een pad wat naar de kijkhut loopt. De hut staat naar het oosten gericht, naar de schelpeneilandjes, maar heeft aan ook aan de zuid- en noordkant zichtgaten
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 15 Drieteenstrandloper
2022-11-27 1 Pijlstaart
2022-11-27 1 Tafeleend
2022-11-27 1 Buizerd
2022-11-26 10 Meerkoet
2022-11-26 80 Smient
2022-11-26 15 Aalscholver
2022-11-26 150 Kievit
2022-11-26 1 Tureluur
2022-11-26 2 Dodaars
2022-11-26 4 Kemphaan
2022-11-26 3 Bonte Strandloper
2022-11-26 50 Watersnip
2022-11-26 3 Steenloper
2022-11-26 1 Zilvermeeuw
2022-11-26 1 Grote Mantelmeeuw
2022-11-26 1 Kolgans
2022-11-26 1 Slobeend
2022-11-26 2 Zwarte Zee-eend
2022-11-24 1 Bergeend

Parkeren kan op de Hondsbosscheweg, daar zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Hier staan ook informatieborden over het gebied en de kijkhut. Bij de herinrichting van de weg zijn er een tweetal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietser gemaakt.

Route via Google Maps

GPS 52.73795, 4.64518