De Putten - Vogelkijkpunt

Tussen Petten en Camperduin, in de Harger- en Pettemerpolder, ligt het natuurreservaat De Putten. Dit reservaat is in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Het bestaat uit kleiputten, die toen zijn gegraven door dijkenbouwers van de Hondsbossche Zeewering die de kleigrond gebruikten om de dijken te verhogen en te verstevigen. De Putten bevat brak water: een mengsel van zoet regenwater en zout zeewater, dat diep onder de dijk doorsijpelt. Brak water bevat veel voedsel en is daarom geliefd bij veel vogelsoorten, zoals trekvogels. Dit gebied is goed te zien vanaf de Hondsbossche Zeewering. Bekijk hier kluten, grote sterns, rosse grutto's, bonte strandlopers, lepelaars en tureluurs.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-02 1 Zwarte Ruiter
2024-03-02 80 Kolgans
2024-03-02 3 Brandgans
2024-03-02 1 Torenvalk
2024-03-02 2 Zilvermeeuw
2024-03-02 2 Wintertaling
2024-03-02 2 Graspieper
2024-03-02 1 Steenloper
2024-03-02 2 Bontbekplevier
2024-03-02 4 Aalscholver
2024-03-02 1 Fuut
2024-03-02 16 Scholekster
2024-03-02 4 Meerkoet
2024-03-02 7 Bergeend
2024-03-02 1 Kievit
2024-03-02 2 Tureluur
2024-03-02 90 Wulp
2024-03-02 20 Kuifeend
2024-03-02 30 Smient
2024-03-02 10 Slobeend

Er zijn twee parkeerplaatsen bij De Putten aanwezig: helemaal in het zuiden en net ten noorden van De Putten. Beiden liggen langs de Hondsbosscheweg.

Route via Google Maps

GPS 52.73364, 4.64349