De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-21 7 Rietgors
2024-01-21 1 Aalscholver
2024-01-21 40 Sijs
2024-01-20 1 Gaai
2024-01-20 1 Torenvalk
2024-01-20 6 Sijs
2024-01-20 5 Staartmees
2024-01-20 1 Buizerd
2024-01-20 1 Kolgans
2024-01-20 1 Kolgans
2024-01-20 1 Staartmees
2024-01-20 1 Pimpelmees
2024-01-20 5 Sijs
2024-01-20 1 Gaai
2024-01-19 1 Merel
2024-01-19 1 Kolgans
2024-01-19 3 Grauwe Gans
2024-01-19 3 Ringmus
2024-01-12 1 Vuurgoudhaan
2023-11-16 1 Grote Zilverreiger

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147, 6.11606