Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Scholekster
2022-06-26 1 Snor
2022-06-26 1 Snor
2022-06-20 4 Veldleeuwerik
2022-06-16 250 Scholekster
2022-06-16 2000 Bergeend
2022-06-16 6 Bontbekplevier
2022-06-16 2 Zilverplevier
2022-06-01 100 Drieteenstrandloper
2022-06-01 1 Oeverloper
2022-06-01 1 Sijs
2022-05-30 1 Kleine Karekiet
2022-05-30 1 Kleine Karekiet
2022-05-28 1 Aalscholver
2022-05-28 3 Boerenzwaluw
2022-05-28 1 Ekster
2022-05-28 1 Torenvalk
2022-05-28 1 Grote Mantelmeeuw
2022-05-28 30 Kleine Mantelmeeuw
2022-05-28 150 Scholekster

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964, 5.62559