Zwarte Haan - Vogelkijkpunt

Door de uitgestrektheid en rust van het buitendijkse gebied broeden er bij Zwarte Haan veel vogels. In de zomerpolders treft u vooral weidevogelsoorten aan, waaronder tureluur en gele kwikstaart. Op de kwelders voelen kolonievogels zich thuis: kokmeeuw, zilvermeeuw, kluut, visdief en noordse stern. Meer verspreid broedt de Tureluur, terwijl ook de Gele Kwikstaart in tientallen paren voorkomt. In de trektijd en gedurende de winterperiode is de slechtvalk een regelmatige gast, maar ook de blauwe kiekendief, buizerd en torenvalk worden hier gezien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-13 1 Veldleeuwerik
2024-04-13 1 Grote Mantelmeeuw
2024-04-13 1 Lepelaar
2024-04-13 1 Fitis
2024-04-08 1 Blauwborst
2024-04-08 1 Fitis
2024-04-08 3 Witte Kwikstaart
2024-04-08 30 Kluut
2024-04-08 1 Rotgans
2024-04-08 2 Blauwborst
2024-04-08 1 Zwartkop
2024-04-08 1 Koolmees
2024-04-08 2 Gaai
2024-04-08 1 Gele Kwikstaart
2024-04-07 2 Sperwer
2024-04-07 2 Kluut
2024-04-07 100 Brandgans
2024-04-07 4 Aalscholver
2024-04-06 1 Blauwe Reiger
2024-04-06 1 Scholekster

Aan het einde van het dorp Zwarte Haan ligt een dijk. Ga met de trap de dijk op. U ziet de steiger meteen liggen.

Route via Google Maps

GPS 53.30964, 5.62559