Junner Koeland - vogelkijkhut

Het Junner Koeland is een natuurgebied gelegen in de Nederlandse gemeente Ommen, ingeklemd door de buurtschappen Arriƫn, Junne en Stegeren. Het gebied is circa 100 hectare groot, maar vormt samen met aanliggende terreinen een gebied van ca 300 ha, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Het gebied is in 1993 aangewezen als beschermd natuurmonument en staatsnatuurmonument onder de naam Junner en Arrier Koeland met een omvang van circa 200 ha. Het gebied werd vanuit natuurbeschermingsoogpunt belangrijk geacht vanwege de geomorfologie, zoals de dekzanden en de Vechtmeanders, de archeologische betekenis, de landschappelijke waarde en de rijke fauna en flora.

Het gebied omvat hooiland, riviermeanders en schrale graslanden op een zanderige bodem, omgeven door rivierduintjes en gemengd bos met zomereiken en struiken als sleedoorn en jeneverbes. Bloemplanten in het gebied zijn bijvoorbeeld struikheide, Wilde gagel, grasklokje, Zwolse anjer (steenanjer), tijm, echt walstro, polei en Jakobskruiskruid. Op de paardenmest is de grote speldenprikzwam aangetroffen. Het gebied is rijk aan insecten. Zo komt de gele weidemier voor en talloze soorten vlinders, juffers en libellen, waaronder de beekrombout.

Daarnaast kunnen in en om het gebied ongeveer 70 soorten broedvogels worden waargenomen, zoals: grauwe klauwier, groene specht, grote bonte specht, koekoek, ransuil, putter, matkop, veldleeuwerik, spotvogel en graspieper. Zoogdieren in het gebied zijn vos, ree, haas en das.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Grauwe Klauwier
2021-05-17 1 Grauwe Klauwier
2021-05-17 1 Koekoek
2021-05-17 1 Kievit
2021-05-17 1 Watersnip
2021-05-15 1 Havik
2021-05-15 1 Rietzanger
2021-05-15 1 Veldleeuwerik
2021-05-15 1 Koekoek
2021-05-15 1 Veldleeuwerik
2021-05-15 1 Heggenmus
2021-05-15 1 Tuinfluiter
2021-05-15 1 Geelgors
2021-05-15 1 Zanglijster
2021-05-15 1 Fitis
2021-05-15 1 Tjiftjaf
2021-05-15 1 Koekoek
2021-05-15 1 Winterkoning
2021-05-15 1 Veldleeuwerik
2021-05-14 2 Grauwe Klauwier
Vogelkijkhut Kenmerken
Beneden Regge - Archemermaten

GPS 52.53135749483443, 6.476074625754684