Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-11-17 1 Dodaars
2019-11-17 1 Sperwer
2019-11-17 3 Veldleeuwerik
2019-11-17 1 Ekster
2019-11-17 30 Kievit
2019-11-17 1 Vink
2019-11-17 3 Groenling
2019-11-17 10 Fuut
2019-11-17 2 Aalscholver
2019-11-17 2 Kokmeeuw
2019-11-17 1 Meerkoet
2019-11-17 1 Wintertaling
2019-11-17 1 Krakeend
2019-11-17 1 Slobeend
2019-11-17 1 Wilde Eend
2019-11-17 1 Smient
2019-11-17 12 Knobbelzwaan
2019-11-17 8 Putter
2019-11-17 1 Tjiftjaf
2019-11-16 1 Blauwe Kiekendief

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00989748526524, 4.919920366229285