Wissenkerke - Inlaag Keihoogte - Vogelkijkhut

De inlaag Keihoogte is een jong gebied. In 1980 werd in het kader van de dijkverzwaring opnieuw een inlaag aangelegd. Een stukje buitendijks gebied, met strand en jonge duintjes, kwam door een bochtafsnijding achter de dijk te liggen. Het gebied bestaat voor ongeveer de helft uit open water. In de broedtijd zijn daar onder meer fuut, kuifeend, knobbelzwaan, meerkoet en waterhoen als broedvogel aanwezig. Op de laaggelegen oeverlanden broeden weidevogels: onder andere kievit, tureluur en grutto. Jaarlijks zijn ook enkele broedparen van de kluut aanwezig. Tijdens de voor-en najaarstrek wordt de Keihoogte bezocht door veel steltlopers, waaronder steenloper, zilverplevier, rosse grutto en bontbekplevier. Scholeksters zijn het hele jaar op een hoogwatervluchtplaats aanwezig. Meeuwen en sterns foerageren boven het water. De toegangsweg naar de hut is met rietmatten afgeschermd, om verstoring te voorkomen.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Let wel bij natte periodes is de hut moeilijk of niet te bereiken vanwege hoge waterstand.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.59450, 3.74767