Wissenkerke - Inlaag Keihoogte - Vogelkijkhut

De inlaag Keihoogte is een jong gebied. In 1980 werd in het kader van de dijkverzwaring opnieuw een inlaag aangelegd. Een stukje buitendijks gebied, met strand en jonge duintjes, kwam door een bochtafsnijding achter de dijk te liggen. Het gebied bestaat voor ongeveer de helft uit open water. In de broedtijd zijn daar onder meer fuut, kuifeend, knobbelzwaan, meerkoet en waterhoen als broedvogel aanwezig. Op de laaggelegen oeverlanden broeden weidevogels: onder andere kievit, tureluur en grutto. Jaarlijks zijn ook enkele broedparen van de kluut aanwezig. Tijdens de voor-en najaarstrek wordt de Keihoogte bezocht door veel steltlopers, waaronder steenloper, zilverplevier, rosse grutto en bontbekplevier. Scholeksters zijn het hele jaar op een hoogwatervluchtplaats aanwezig. Meeuwen en sterns foerageren boven het water. De toegangsweg naar de hut is met rietmatten afgeschermd, om verstoring te voorkomen.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-17 2 Zwarte Kraai
2018-03-17 1 Havik
2018-03-17 1 Winterkoning
2018-03-17 2 Krakeend
2018-03-17 2 Fuut
2018-03-17 19 Kuifeend
2018-03-17 8 Slobeend
2018-03-17 5 Smient
2018-03-17 24 Bergeend
2018-03-17 10 Meerkoet
2018-03-17 8 Slobeend
2018-03-17 13 Krakeend
2018-03-17 12 Wilde Eend
2018-03-17 6 Bergeend
2018-03-17 25 Kuifeend
2018-03-17 30 Kokmeeuw
2018-03-17 4 Zilvermeeuw
2018-03-17 3 Stormmeeuw
2018-03-17 1 Fuut
2018-03-17 5 Grauwe Gans

U vindt de hut ten noorden van Wissenkerke.

Route via Google Maps

GPS 51.594496878304305, 3.747673729916541