Zwarte Haan aan de Friese waddenkust

« terug

 

In het najaar is onze gehele Waddenkust de moeite van het bezoeken waard. Bij hoog water zie je grote groepen vogels langstrekken of hutjemutje op een hoogwatervluchtplaats staan. Zodra het eb wordt verspreiden meeuwen, eenden en steltlopers zich over het slik om er te foerageren.

Voedselrijke kwelders

Tussen de Friese plaatsjes Holwerd en Zwarte Haan ligt een buitendijks gebied met kwelders en slikken. Dicht bij de Zeedijk vind je zomerpolders, die slechts bij zeer hoge vloed overstromen. Richting zee gaat de hoge kwelder over in lage kwelders, met daarachter slikvelden. Veel wadvogels vinden hier bij laag water een gedekte tafel.

Soortenrijkdom

In het najaar worden hier grote aantallen vogels gezien. Speciaal zijn doortrekkende en overwinterende sneeuwgorzen en fraters. Vele steltlopers, zoals kanoeten, bonte strandlopers, zilverplevieren,scholeksters, tureluurs en wulpen komen hier om op te vetten en te rusten. Later in het najaar verschijnen er grote aantallen brand- en rotganzen en goudplevieren. Vogels kijken op het wad is iedere keer weer anders. Bereikbaarheid Van Dokkum naar Holwerd, vervolgens in de richting van de veerboot naar Ameland. Vlak voor de veerhaven naar links om in westelijke richting langs het buitendijkse gebied te rijden. De Zeedijk biedt overal goede kijkpunten. De wandeling ten noorden van Oudebildtzijl voert langs een uitkijkplateau.

Periode: van 1-10 tot 31-10

Zwarte Haan - Vogelkijkpunt