Slikken van de Heen - Vogelkijkscherm

Door het gebied loopt een mooie wandelroute van circa 3 kilometer lang, die met paaltjes is gemarkeerd. Halverwege de route staat langs een voormalige getijdenkreek een vogelobservatiescherm. De route start vanaf het informatiebord, in de zuidwestpunt van het gebied. Na het afsluiten van het Krammer-Volkerak in 1987 door de Philipsdam, verdween in dit gedeelte van de Oosterschelde de getijdebeweging. In korte tijd is het zoute water zoet geworden, wat voor de natuur zeer ingrijpende gevolgen heeft gehad. Aan de zuidkant liggen, tussen de Philipsdam en het Schelde-Rijn kanaal, de Slikken van de Heen-West. Dit gebied, vroeger een schor, met aangrenzend intergetijdeslik, is het meest gevarieerde gebied van het Krammer-Volkerak. De hoge schorren zijn hier doorsneden met grotendeels drooggevallen kreken. Het gedeelte langs de Philipsdam is een gebied met ondiep water waar veel steltlopers foerageren. Gedeelten met bos-en struweelvegetaties worden afgewisseld door natuurlijke graslanden met open water. Aan één van de kreken staat een vogelobservatiescherm met de mogelijkheid veel steltlopers, eenden en andere watervogels te observeren. In het landschap rondom het scherm zijn vogels als aalscholver, reigerachtigen, eenden en zoetwatersteltlopers te zien. Vooral tijdens de najaarstrek (september) is het een heel goed gebied voor de lepelaar. Roofvogels zijn vertegenwoordigd met onder meer de bruine kiekendief in de zomer en de slechtvalk in de winter. In de struwelen broeden vogels als blauwborst, roodborsttapuit en rietgors.

Type Scherm
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De route is voor iedereen vrij toegankelijk, maar het lopen van de route is door de ongelijkheid van het terrein niet overal even makkelijk.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-01-15 2 Kleine Zilverreiger
2018-01-15 1 Waterhoen
2018-01-15 2 Dodaars
2018-01-15 2 Kleine Zilverreiger
2018-01-15 1 Waterhoen
2018-01-15 2 Dodaars
2018-01-11 1 Grote Zilverreiger
2018-01-11 1 Witgat
2018-01-11 1 Oeverpieper
2018-01-08 1 Nonnetje
2018-01-08 7 Middelste Zaagbek
2018-01-08 1 Sperwer
2018-01-08 22 Kleine Zwaan
2018-01-07 1 Grote Zilverreiger
2018-01-07 1 Grote Canadese Gans
2018-01-07 1 Grauwe Gans
2018-01-07 1 Wilde Eend
2018-01-07 1 Wintertaling
2018-01-07 1 Bergeend
2018-01-07 1 Krakeend

Wanneer u richting de Philipsdam rijdt, ligt het gebied aan de rechterkant (vanaf St. Philipsland gezien). Neem meteen de Ventweg.

Route via Google Maps

GPS 51.6278604473, 4.20290155179