Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut

De Jan Durkspolder ligt in het zuidelijk deel van de Alde Feanen. In het najaar van 1989 zijn in het gebied herinrichtingsmaatregelen uitgevoerd in het kader van het herstelplan van het leefgebied van de otter. De maatregelen zijn erop gericht geweest om het zoetwatermilieu te herstellen en te ontwikkelen. Bemaling is stopgezet en het gemaal is verwijderd. Hierdoor is het gebied grotendeels onder water komen te staan. De Jan Durkspolder bestaat nu voor het overgrote deel uit ondiep open water en plasdras staande vegetatie. Dit heeft een grote aantrekkingskracht op allerlei vogels. De graslanden aan de rand van de polder bieden nog broedgelegenheid aan weidevogels. Ook riet en rietgrasvelden worden door vogels erg gewaardeerd. Op de broedvogellijst komen, naast de gewone soorten, ook bijzondere soorten voor zoals de geoorde fuut, waterral, porseleinhoen, klein- en kleinst waterhoen. Op de slikveldjes verblijven steeds veel steltlopers en plevieren en op de plasjes talrijke eendensoorten. Kiekendieven, slechtvalk en visarend worden hier soms jagend gezien. In het verleden zijn hier zeldzame soorten waargenomen, zoals steltkluut, grote grijze snip, grauwe franjepoot en witvleugelstern.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Voorjaar, nazomer en herfst zijn de beste jaargetijden om de Jan Durkspolder te bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-17 2 Knobbelzwaan
2017-09-17 1 Slobeend
2017-09-17 1 Fuut
2017-09-17 1 Sperwer
2017-09-17 2 Bruine Kiekendief
2017-09-17 1 Gaai
2017-09-17 10 Wintertaling
2017-09-17 1 Boomvalk
2017-09-17 4 Huiszwaluw
2017-09-17 1 Krakeend
2017-09-17 1 Boerenzwaluw
2017-09-17 1 Witte Kwikstaart
2017-09-17 4 Lepelaar
2017-09-17 1 Rietgors
2017-09-17 1 Baardman
2017-09-17 1 Waterral
2017-09-17 1 Tjiftjaf
2017-09-17 2 Roek
2017-09-17 1 Grote Zilverreiger
2017-09-17 1 Spreeuw

Wanneer u van Earnewâld naar Oudega gaat, slaat u halverwege rechtsaf de Westersanning in. Na 2 km is er een pad linksaf naar de hut. Vanaf daar is het circa 300 meter lopen.

Route via Google Maps

GPS 53.1188455018, 5.95553366618